Kenya-Rapport mars 2020

March 2020

Här kommer en ny Kenya-rapport till sponsorer och intresserade efter min ”skolresa” mars 2020. Med på resan var Joakim Sandström från Brandskyddslaget AB tillsammans med sin familj Erika, Elsa, Signe och August.

Kenyas utveckling

Vid mitt besök hade inget Corona fall registrerats. Men effekterna var likväl stora med kraftiga minskningar av utländska besökare/turister. Hotell inriktade på västländer var hårt drabbade och personalen oroade sig för sina jobb. Vid entréerna till Köpcentra stod vakter som kontrollerade alla och krävde att händerna spritades före inträde. Kenya förbjöd tidigt inkommande flyg från Kina. Det innebar bl.a. att alla stora projekt som drivs/finansieras av Kina hade stoppats. Vägar, järnvägar, broar m.m. Många kineser som fanns i Kenya behandlades ibland illa av lokalbefolkningen (Stigma) vilket irriterat ledningen i Kina. Alla skolor i Kenya stängdes den 19 mars 2020. Även restauranger och många butiker och hotell. Stora folksamlingar är förbjudna. Hamstring och oskäliga prishöjningar sker. Rädslan är påtaglig för ett stort utbrott av Corona i landet. Kan innebära risker för svält och många dödsfall för den fattiga delen av befolkningen. Kenya har fram till den 20 mars genomfört imponerande 600 000 Coronatester. 7 har varit positiva och berörda har isolerats.

Klimatförändringen har inneburit ökning av extrema väder som stormar, kraftiga regn, jordskred, extrem torka, stranderosion m.m. Dessutom har väderförutsättningarna gynnat tillkomsten av extrema volymer gräshoppor som äter allt i sin väg. Detta har skapat brist på föda för människor och djur i stora delar av nordvästra Kenya.

Miljömässigt arbetar Kenya föredömligt. Plastpåsar förbjöds redan för tre år sedan. Uppstädning har gjorts av bl.a. Mombasa som inte längre stinker av sopeldar. Gator och parker har rengjorts. Det stora sopberget utanför Mombasa är nu ett vackert parkområde.

Politiskt är situationen förhållandevis stabil. Kenya har val vart 5e år. Valen under senare tid har varit turbulenta med många dödsoffer. Uhuru Kenyatta vann valet 2017. Godkändes inte av huvudkonkurrenten Raila Otinga. Vilket skapade oroligheter under ett helt år fram till att de båda ”skakade hand” den 9 mars 2018. Invånarna chockades men maktdelningen har inneburit en stabil utveckling i landet. De båda ledarna kommer från de två familjerna Kenyatta och Otinga som styrt Kenya allt sedan landet upphörde att vara en brittisk koloni. Handskakningen har fått beteckningen BBI Building Bridges Initiativ.

Kenya har förutom ett befarat Coronautbrott och klimateffekterna många utmaningar som t.ex.

 1. Explosiv befolkningstillväxt
 2. Fattigdom och ojämlikhet.
 3. Korruption och maktmissbruk.
 4. Stor arbetslöshet.
 5. Al Shababs terroraktiviteter i nordöstra Kenya.
 6. Skogsbränder.

Mvindeni School

Mitt första besök vid skolan gjordes 2002. Skolan hade då ca 300 elever och var i ett uruselt skick. Eleverna satt på golvet. Inget vatten. Nedslitna lokaler. Men glada elever. Därefter har skollokaler renoverats och byggts. Vatten, el, staket m.m. ordnats. En entusiastisk skolledning har medverkat till att skolan presterat de bästa skolresultaten i sydöstra Kenya för 10e året. Resultaten har inneburit att fler föräldrar velat sända sina barn till skolan. Därmed har skolan växt. Antalet elever har nu passerat 2 000. Antalet elever i avgångsklassen Standard 8 är rekordmånga. 196 elever.

Ett nytt skolhus med två skolsalar är byggt under januari 22020 och nu i drift. Finansierat av Risktec AB, Brandtec AB, PS Group AB och Brandskyddslaget AB.

Behovet av ytterligare skollokaler och skolmöbler är stort. Många elever sitter nu åter på golvet.

Tidigare investeringar i nya skolhus, staket runt skolan, vatten, el, gungor m.m. fungerar utmärkt.

Skolans nya skolledning under rektor Hesbon Vincent Yawa fungerar bra. Vi har fått vänja oss vid att regeringen flyttar rektorer från skolor som visar bra resultat till problemskolor. Så nu kommer Hesbon att lämna Mvindeni. Det är glädjande att relationerna mellan kristna och muslimer fortsatt är god. Detta är ofta bekymmer i andra skolor.

Ett tilltagande bekymmer är termiter som käkar upp elledningar m.m. och underminerar skolbyggnader. En offert för termitsanering har intagits. Stora mängder hål borras kring byggnaderna och ett ”medel” som termiterna avskyr läggs i hålen. Ska ge 10 års skydd mot termiter enligt entreprenören.

Vid prisceremonin deltog förutom elever, lärare och myndighetsföreträdare även ca 350 föräldrar. Jag fick möjlighet att tala kring några teman. Klimatförändringarnas effekter.

Behovet av att nu börja arbeta med SKOGSBRANDSKYDD i byarna. Entreprenörskap. Relationer kristna/muslimer. Jämställdhet. Våld i nära relationer. Plantering av träd. Produktion av mat. Underhåll av skolans lokaler, inventarier och mark.

Regionen runt våra skolor består av tät vegetation som vid längre torrperioder innebär stora risker för okontrollerbara bränder. Någon Räddningstjänst som kan klara omfattande bränder finns inte. Därför är det angeläget att byarna själva arbetar med förebyggande SKOGSBRANDSKYDD. Bränder av den typ som härjat i Australien kan också drabba sydöstra Kenya.

Under 2019 blev endast en elev gravid. Rekord. Antalet HIV smittade understiger 10 enligt skolledningens bedömning. Stigmat är stort för drabbade.

Liksom tidigare år har jag utlovat mat till hösten 2020 för elever i avgångsklassen för att underlätta studierna.

Mkwambani School

Samarbetet med skolan startade mars 2017. Skolan har noterat ökad elevtillströmning efter att vi startat vårt samarbete. Skolan har nu totalt 513 elever.

I början av 2019 färdigställdes ett nytt skolhus för 90 elever samt en vattenanläggning och stängsel kring skolan finansierat av Risktec AB, PS Group AB, Brandtec AB och Brandskyddslaget AB. Eleverna har planterat ett stort antal träd som nu skyddas av stängslet. Vattensystemet som vi fick att fungera först efter tredje borrningen fungerar nu utmärkt.

Det största behovet för skolan nu är toaletter (nuvarande är för små och nedslitna) samt stängsel och stolar till Nursery School.

Liksom för Mvindeni finns problemet att de äldre flickorna utsätts för våldtäkter på vägen hem från skolan. Denna risk skulle kunna minskas genom att sovsalar med vakt inrättas innanför skolans stängsel så att de under veckorna kan bo kvar på skolan.

Rektor för skolan är Mohammed Mwachidzon. Han jobbar mycket hårt för att utveckla skolan. Jag är imponerad av hans energi och ledarskap.

Jag har utlovat mat till avgångsklassen hösten 2020 så det kan vara kvar på skolan och hårdplugga inför sin examen.

Vid vårt besök hade rektorn samlat alla elever och ca 250 föräldrar till ett möte där jag fick möjlighet att ta upp samma ämnen som vid mötet i Mvindeni. Se ovan.

Ingen elev blev gravid under 2019 men i början av 2020 inträffade en graviditet. Abort genomfördes enligt ”traditionella” metoder i hennes by.

Shimo-la-Tewa Women's Prison

Kvinnor som döms till fängelse och som inte har någon anhörig som kan ta hand om barnen får ta med sig barnen in fängelset. Några är gravida när de kommer till fängelset och andra blir gravida i fängelset. Det flesta intagna kvinnorna har inte fullföljt någon skolgång p.g.a. att föräldrarna inte haft råd med skolavgifter. Många av kvinnorna är ensamma mödrar som stulit för att få läkarvård eller mat till sina barn och därför dömts till fängelse. Rika kvinnor sitter sällan i fängelse utan betalar sig fria. I fängelset sitter också kvinnor som gjort grövre brott. Några med livstidsstraff och dödsdomar. (Verkställs inte idag)

Verksamheten för barnen har jag supportat i sju år på lite olika sätt. Denna gång köpte jag badkar, mjölk, frukt, blöjor, tvål, kex, spagetti, babyoil, tvål, städmaterial m.m. (7 stora shoppingvagnar). Finansierat av Team Gunther och Bertil Andersson.

I mars 2019 fanns det 11 barn under 4 år. Nu hade antalet ökat till 29 barn. Regeringen har förbjudit att barn över 4 år vistas i fängelser. Något som stressar mammorna som ibland inte vet var deras barn över 4 år är eller gör. Några lever som gatubarn.

Totalt finns nu 160 intagna kvinnor i fängelset. En ökning från besöket i mars 2019 då det fanns 124 intagna.

Fängelset leds av Josephine Mutuku och Rachel Gathua.

Maria Desan har finansierat ytterligare våningssängar med fallskydd och madrasser till intagna mammor med barn. Det behöver då inte ligga på golvet som tidigare. Sängarna var mycket uppskattade.

Tillsammans med fängelseledningen har jag under 2019 planerat bygget av ett skolhus inom fängelseområdet med en utbildningsverksamhet för de intagna kvinnor som vill. Engelska, matematik, entreprenörskap m.m. Syftet är att kvinnorna efter fängelsetiden lättare ska kunna få jobb eller starta egen näringsverksamhet/företag och därmed kunna försörja sig själva och sina barn. Ett projekt som nu har realiseras. Ett nytt skolhus med två skolsalar för 25 elever vardera finns nu på plats och idrift. Finansierats av Moresco AB, PS Group AB, Brandtec AB, Risktec AB och Brandskyddslaget AB. Intagna kvinnor har medverkat vid bygget av skolan. Skolprojektet kan bli en nytändning för många kvinnor genom ökade kunskaper och ökat självförtroende.

Ett avtal har undertecknats med fängelseledningen som innebär att fängelseledningen förbinder sig att svara för kostnaderna för lärare, undervisningsmateriel, el och fastighetsunderhåll. Förbindelsen innehåller också restriktionen att enbart skolverksamhet och hantverk får bedrivas i det nya skolhuset.Vid mitt besök ledde jag ett seminarium för 45 intagna kvinnor med följande ämnen: Start av företag. Koncentration kring en affärsidé. Segmentering. Priskalkylering. Finansiering. Under seminariet hade jag tolk som gjorde att alla frågor och svar även gavs på Swahili. Många deltagare kunde mycket lite engelska. Jag imponerades av deltagarnas idérikedom, energi och entusiasm. Flera hade konkreta idéer på egna företag med goda förutsättningar att kunna bli framgångsrika. Det var nog det mest minnesrika mötet denna resa.

Böcker i entreprenörskap inköptes till fängelsets bibliotek. Finansiär Bertil Andersson.

Resplan

Jag avser att resa åter till skolorna v 9 2021 och vill gärna få med mig medresenärer. Liksom inför tidigare resor kommer jag att ta fram två grundupplägg tillsammans med Afrikasafari för er som är intresserade att åka med.

 1. En veckas safari (v 8) i de stora nationalparkerna och en vecka i ett strandhotell söder om Mombasa med möjlighet till bl.a. skolbesök och besök i byar varifrån eleverna kommer. Och så klart fria aktiviteter. Kostnad ca 29 000 kr
 2. Samma som 1 ovan men utan safariresa. Ca 9 dagar. Kostnad ca 19 000 kr.

Kontakta mig senast den 15 november 2020 om du är preliminärt intresserad. Därefter kommer jag att ta in offerter från Africasafari som sänds till intresserade som beslutsunderlag.

Framtid

Under 2020 kommer jag att försöka hitta finansiering av:

 1. Två toaletthus till Mkwambani.
 2. Termitbekämpning i Mvindeni.
 3. Stängsel, stolar och gungor till Mkwambani Nursery School.
 4. Ett kök för matlagning till barnen i Shimo-La Tewa.
 5. Fler stolar och bord till Mvindeni.
 6. Mat, kläder och förnödenheter till barnen i Shomo-La-Tewa.
 7. Gästlärare till skolan i Shimo-La-Tewa

Stort tack!! Vid varje kontakt jag har med elever, föräldrar, lärare, skolledningar och fängelseledningen framförs en stor tacksamhet för den support som gjorts under många år.

De visar också upp en stor stolthet över de resultat de själva producerar.